Menü - Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Andrea Papp Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 119
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Vykonanie štátnej rigoróznej skúšky 60
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Andrea Sirgely Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 48
Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti 35
Mgr. Ildikó Ádám Myšlienkové mapy vo výučbe 15 90
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci ŠVP 11
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 10
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Mgr. Judit Balogh Posilňovanie komunikačných kompetencií v predmete SJSL v ZŠ s vjm 11 81
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Tvorba didaktických testov vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch s vjm 12
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Projektové vyučovanie v edukečnom procese 10
Emőke Bányász Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 104
Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti 35
Mgr. Marcela Bujňáková Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 84
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Mgr. Erika Eleková Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10 78
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Mgr. Zuzana Fazekašová Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 108
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 10
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Mgr. Elena Fialková Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 73
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Melinda Göbl Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 25
Mgr. Monika Göbl Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15 73
Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 10
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Mgr. Andrea Halászová Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 125
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na ZŠ a SŠ 12
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Tvorba didaktických testov na ZŠ a SŠ 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Judit Józsa Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 139
Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 15
Regionálne a miestne poznatky v škole a v školských zariadeniach 15
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
Mgr. Tünde Kelemenová Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 84
Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na ZŠ a SŠ 15
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Mária Kinyiková Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 119
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 25
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Ildikó Knap Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 38
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Éva Kovács Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč. CJ 130 130
Mgr. Ildikó Lengyel Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 46
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Ing. Tomáš Meszlényi Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 73
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Mgr. Bettina Molnárová Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 40
Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie 15
Hajnalka Nagy, BA Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 13
RNDr. Ildikó Ötvösová Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 88
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Názov Fyzika v experimentoch pre žiakov ZŠ 15
PaedDr. Magdaléna Polcová Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 62
Tvorba didaktických testov na ZŠ a SŠ 15
Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na ZŠ a SŠ 12
Erzsébet Rácz Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 73
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Ildikó Szitás Nagyová Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 10 80
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Mgr. Marcela Štarková Obsluha interaktívnej tabule 12 60
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov v disciplíne 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učite+a 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Mgr. Judita Vaňová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 109
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
PaedDr. Andrea Zajdeková Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21 81
Vykonanie štátnej rigoróznej skúšky 60
Mgr. Oto Horváth Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie 1 15 30
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Novinky

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
    Ul. Československej armády 15
    045 01 Moldava nad Bodvou
  • Tel: +421 55 460 2284
    Tel: +421 910 591 889 - riaditeľ školy

Fényképalbum