Menü - Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Andrea Papp Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 186
Vykonanie štátnej rigoróznej skúšky 60
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Mgr. Andrea Sirgely Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 48
Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti 35
Mgr. Ildikó Ádám Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 90
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 10
Myšlienkové mapy vo výučbe 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci ŠVP 11
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Judit Balogh Tvorba didaktických testov vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch s vjm 12 81
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Projektové vyučovanie v edukečnom procese 10
Posilňovanie komunikačných kompetencií v predmete SJSL v ZŠ s vjm 11
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Emőke Bányász Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 104
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti 35
Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10
Mgr. Marcela Bujňáková Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 84
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Erika Eleková Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10 176
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Mgr. Zuzana Fazekašová Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 108
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 10
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
Mgr. Elena Fialková Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 73
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Melinda Göbl Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 60
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Monika Göbl Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 73
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 10
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Andrea Halászová Tvorba didaktických testov na ZŠ a SŠ 15 125
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na ZŠ a SŠ 12
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Judit Józsa Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21 174
Regionálne a miestne poznatky v škole a v školských zariadeniach 15
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 15
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10
Mgr. Tünde Kelemenová Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 84
Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na ZŠ a SŠ 15
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Mgr. Mária Kinyiková Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21 154
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 25
Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Mgr. Ildikó Knap Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25 38
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Mgr. Éva Kovács Príprava kvalifikovaných učiteľov 1.st. ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč. CJ 130 130
Mgr. Ildikó Lengyel Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21 46
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Ing. Tomáš Meszlényi Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 73
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Mgr. Bettina Molnárová Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie 15 40
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Hajnalka Nagy, BA Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 13
RNDr. Ildikó Ötvösová Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 88
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
Názov Fyzika v experimentoch pre žiakov ZŠ 15
PaedDr. Magdaléna Polcová Tvorba didaktických testov na ZŠ a SŠ 15 62
Tvorba špecifických cieľov vyučovacieho procesu na ZŠ a SŠ 12
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Erzsébet Rácz Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13 73
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Mgr. Ildikó Szitás Nagyová Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35 80
Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 10
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10
Mgr. Marcela Štarková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učite+a 10 60
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Obsluha interaktívnej tabule 12
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese 7
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov v disciplíne 7
Mgr. Judita Vaňová Nácvik komunikačných zručností na hodinách slov.jazyka na I.stupni zŠ s vjm 10 144
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Čítanie s radosťou - Ako motivovať deti k čítaniu 15
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 13
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM 25
PaedDr. Andrea Zajdeková Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15 148
Školské preventívne programy pre MŠ, ZŠ, SŠ a školské zariadenia 35
Vykonanie štátnej rigoróznej skúšky 60
Integrácia žiakov so ŠVVP v bežnej škole 21
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.10.2018

Novinky

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - Szepsi
    Ul. Československej armády 15
    045 01 Moldava nad Bodvou
  • Tel: +421 55 460 2284

Fényképalbum